Etisk plattform

Öppenhet och insyn i vård och omsorg

Plattform för öppen information om vård- och omsorg

Efter ett initiativ från Regeringen har arbetsgivare, bransch- och fackliga organisationer inom vård och omsorg tagit ett gemensamt beslut att verka för ökad öppenhet och insyn i vård – och omsorgsverksamheter som finansieras med skattemedel. Just nu bygger vi en databas där det ska bli möjligt för utförare inom vård- och omsorg att redovisa kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor på verksamhetsnivå, tex om ett äldreboende eller en vårdcentral.

När databasen är färdig och verksamheterna ansluter sig kommer tjänsten att öppnas för allmänheten. Då blir det möjligt att på en webbsida hitta information som gör det möjligt att  bedöma kvalitet, ekonomi, anställningsvillkor och personaltäthet vid vård-och omsorgsenheter i hela landet.  Webbsidan kommer redovisa alla olika typer av utförare, privata, idéburna och offentliga.

17 parter bakom överenskommelsen.
Det är de kollektivavtalsslutande parterna inom vård och omsorg som tecknat en överenskommelse om att arbeta för öppnare information. Överenskommelsen finns att läsa och  ladda ner under i vänstermenyn.  Undertecknarna är  bransch – och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och KFO samt  fackförbunden Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Naturvetarna, Sveriges Psykologförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges läkarförbund, Tjänstetandläkarna, Vårdförbundet Sveriges Farmaceuter och Vision.

Varför gör vi det här?
Vården och omsorgen finansieras huvudsakligen med skattemedel och utförs av många olika utförare; offentliga, privata och idéburna Det är viktigt att medborgarna, oavsett vem som är utförare har insyn i verksamheterna och kan värdera och jämföra kvalitén och därigenom bilda sig en uppfattning om resurserna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Öppenhet bidrar till att värna och utveckla en hög kvalitet i all vård och omsorg.

Vad händer nu?
Under 2015 och 2016 tar vi fram de kravspecifikationer som anger vad enheter som vill ansluta sig till plattformen ska redovisa. Under hösten 2016 kommer äldreboenden i hela landet erbjudas möjlighet att ansluta sig till plattformen. Därefter öppnas webbplatsen för anslutning av vårdcentraler.